Fendereski

صفحه اصلی/مسعود فندرسکی

About مسعود فندرسکی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مسعود فندرسکی has created 8 blog entries.

اقتصاد جدید اقتصاد جدید اصطلاحی است که اغلب در رسانه ها برای توصیف تغییراتی [...]

2020-05-06T10:50:03+04:30