Fendereski

صفحه اصلی/مسعود فندرسکی

About مسعود فندرسکی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مسعود فندرسکی has created 10 blog entries.

اقتصاد جدید اقتصاد جدید اصطلاحی است که اغلب در رسانه ها برای توصیف تغییراتی [...]

2020-05-06T10:50:03+04:30